Regulamin

Regulamin rezerwacji oraz wynajmu domków w Chatce Pod Laskiem w Soblówce 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Regulamin określa warunki najmu domków oraz pobytu w obiekcie turystycznym „Chatka Pod Laskiem Michał Płoskonka 34-371 Ujsoły, Soblówka 197 c,d,e NIP: 5532259221”, którego właścicielem jest Michał Płoskonka zwany dalej Właścicielem. 

1. Dokonanie rezerwacji chaty w formie pisemnej lub porzez wpłatę  zadatku na rachunek bankowy Właściciela oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego postanowień. 

2.Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy najmu domku na  warunkach określonych w regulaminie.

3. Rezerwujący chatę zwany będzie w regulaminie Wynajmującym bądź Gościem. 

4. Właściciel nie zapewnia dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu Wynajmującego. 

II. REZERWACJA I OPŁATY 

 1. Przyjazd do Chatki Pod Laskiem w Soblówce wymaga wcześniejszej rezerwacji.  
 2. Rezerwacji można dokonać drogą mailową na adres rezerwacje@chatkapodlaskiem.pl
 3. Wszystkie opłaty za pobyt uzgadniane są przed przyjazdem. 
 4. Osoby, które nie dokonają rezerwacji wcześniej, w przypadku braku miejsc nie zostaną zakwaterowane. 
 5. Proces rezerwacji polega na wpłacie zadatku w kwocie 30% – 100% kosztów rezerwowanych noclegów.  
 6. Wpłaty zadatku należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji na rachunek bankowy Właściciela. W tytule wpłaty należy wpisać: zadatek za nocleg w dniach … dla … osób oraz imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji.  
 7. Wpłacony zadatek jest zaliczany na poczet ceny pobytu.  
 8. W dniu przyjazdu należy dokonać wpłaty reszty należności za pobyt.   
 9. Wpłacony zadatek nie będzie zwracany jeżeli Wynajmujący zrezygnuje z pobytu lub dokona zmiany terminu rezerwacji. Nie dotyczy to sytuacji gdy rezygnacja lub zmiana terminu rezerwacji następuje co najmniej na 90 dni przed planowanym przyjazdem. W takim przypadku zadatek podlega zwrotowi w całości.  
 10. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 0 ‒ 1000 zł, która jest zwracana po odbiorze domku bez zastrzeżeń.
 11. W przypadku skrócenia pobytu kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.  

III. WARUNKI POBYTU 

 1. Domy wynajmowane są na doby. 
 2. Obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 17.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. Możliwość wcześniejszego lub późniejszego przyjazdu należy uzgadniać z Właścicielem.  
 3. Nie opuszczenie chaty do godziny 10.00 w dniu wyjazdu traktowane jest jako przedłużenie pobytu. Tym samym naliczana jest opłata za kolejną dobę. 
 4. Zakwaterowanie następuje po przekazaniu kluczy. Sposób ich przekazania uzgodniony jest pomiędzy Wynajmującym i Właścicielem. Ewentualne uwagi co do stanu chaty lub jej wyposażenia muszą być zgłoszone niezwłocznie w dniu jej wydania. 
 5. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymania chaty w należytym stanie. 
 6. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w chacie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to aby wszelkie naprawy zniszczeń, usunięcie uszkodzeń i uzupełnienie braków zostały wykonane na jego koszt. Na pokrycie szkód w pierwszej kolejności zaliczana będzie wpłacona kaucja. W razie powstania szkód przewyższających kwotę kaucji Wynajmujący pokryje różnicę w dniu wyjazdu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn różnica pomiędzy wpłaconą kaucją a wysokością stwierdzonej szkody nie może być przez Wynajmującego zapłacona w dniu wyjazdu zobowiązuje się on do jej uregulowania w ciągu 7 dni od dnia wyjazdu. Wysokość szkody jest ustalana w protokole szkód. 
 7. Cena usług świadczonych przez Właściciela Chatki nie obejmuje ubezpieczenia. Goście korzystają z usług Wynajmującego na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu Chatka Pod Laskiem nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 06.00. 
 9. W godzinach ciszy nocnej goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju innych gości. 
 10. Organizowanie imprez w chacie jest zabronione.
 11. Liczba osób przebywających w chacie nie może być większa od ustalonej w procesie rezerwacji. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia Właściciel zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez obowiązku zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za pobyt. Strony mogą uzgodnić przyjęcie dodatkowej osoby za dopłatą.  
 12. Właściciel akceptuje pobyt zwierząt w chacie po uprzednim zgłoszeniu w procesie rezerwacji.  
 13. Gość, który przywozi do obiektu zwierzę domowe jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność ze ewentualne szkody przez nie spowodowane. Zaleca się wyprowadzenie zwierząt poza teren obiektu w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych. Obowiązkiem opiekuna zwierzęcia jest sprzątanie jego odchodów na terenie obiektu jak i poza nim.
 14. Zabrania się wnoszenia do Chatki łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 15. Do obowiązków Gościa należy:
  1. przestrzeganie niniejszego regulaminu, 
  2. niezorganizowanie libacji alkoholowych,  
  3. niezakłócanie spokoju i bezpieczeństwa pozostałych gości jak i mieszkańców Soblówki, 
  4. utrzymanie czystości, ładu i porządku w chacie i jej otoczeniu,  
  5. dbanie o sprzęt i powierzone mienie, 
  6. użytkowanie urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem, 
  7. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności całkowicie zakazuje się: 
 • palenia tytoniu oraz e-papierosów w chacie,  
 • używania urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących na wyposażeniu chaty, – dokonywania samodzielnych napraw sprzętów elektrycznych znajdujących na wyposażeniu chaty, 
 1. segregowanie śmieci i umieszczanie ich we właściwych pojemnikach zgodnie z ich opisem:  
 • odpady zmieszane ‒ balast (pozostałość po segregacji), 
 • plastik, złom, puszki, makulatura,  
 • szkło,  
 • odpady żywnościowe
 • popiół (metalowy pojemnik

Nie wykonanie obowiązków wymienionych w punkcie h skutkować będzie naliczeniem opłaty 50 zł.    

 1. Gość ma obowiązek parkować samochód w miejscu wyznaczonym przez Właściciela.  
 2. Gość po zakończonym pobycie ma obowiązek posprzątać chatę, pozostawić umyte naczynia i sprzęty kuchenne. Nie wykonanie powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem opłaty 100 zł.    

IV. Prawa i obowiązki Właściciela 

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa w domku podczas pobytu oraz po jego zakończeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach do tego nieprzeznaczonych.  
 2. Właściciel zobowiązuje się nie udzielać informacji o danych osobowych gości osobom trzecim. 
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Gościa regulaminu. 
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone przez osoby trzecie. 
 5. Właściciel może odmówić przyjęcia gości, którzy: 
 • podczas wcześniejszego pobytu w chacie naruszyli warunki regulaminu, 
 • pozostają pod wpływem alkoholu albo innych używek, 
 • zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych gości oraz personelu i Właściciela. 
 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki w dostawie energii elektrycznej i wody. 
 2. Właściciel ma prawo żądania natychmiastowego opuszczenia chaty przez  Gościa, który rażąco narusza postanowienia regulaminu bez obowiązku zwrotu zapłaconej wcześniej przez Gościa opłaty za pobyt. 
 3. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi (np. poprzez.:. słuchanie głośniej muzyki, używanie wulgaryzmów, chamstwo, zaczepki osób trzecich pod wpływem alkoholu itp.), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Chatce i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

V. Rozstrzyganie sporów 

 1. Wszelkie spory Strony będą się starały rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku niedojścia do porozumienia w ciągu 14 dni od dnia powstania sporu, poddadzą go rozstrzygnięciu Sądowi Powszechnemu właściwemu dla Właściciela.  
 2. W sprawach nieunormowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.